Vedtekter

Vedtekter for Olavs menn§1 Formål

«Olavs Menn» er en kristen vikinggruppe§2 Foreningens oppgaver

Olavs Menn vil:

- Arbeide for økt bevissthet om Olavsarven i vårt land.

- Formidle vikingtidens historie og kultur, særlig rettet mot barn og unge.

- Skape tilhørighet og bidra til positiv identitetsutvikling

- Ta vare på kjente, og finne uoppdagete, historiske kulturminner.§3 Medlemskap og kontingent

For å bli med i Olavs Menn, må man ha fylt 15 år,  og godkjennes av høvdingrådet. Man blir opptatt som medlem ved en egen seremoni.

Årskontingenten for medlemmer fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.


Alle som vil kan være støttemedlem i organisasjonen.


Møter og arrangementer i regi av Olavs Menn skal være rusfrie.


§4 Organisasjonsdeler

Med forbilde i Snorres beskrivelse av Olav den Helliges hær, inndeles Olavs Menn i følgende 3 kategorier:


HUSKARER (Kongsmenn)

Alle medlemmer som har gjennomgått opptakseremonien.


GJESTER (Krossmenn)

Medlemmer som setter av tid til frivillig arbeid for organisasjonen.


RINGBÆRERE (Kristmenn)

Den øverste graden blant Olavs Menn. Av disse kreves det særlig innsats.


Utestengelse

En Olavsmann kan bli utestengt, om han motarbeider organisasjonens verdier eller ledelse, lever et liv som vekker anstøt, eller har manglende samarbeidsvilje.§5 Høvdingrådet (styret)

Olavs Menns høyeste myndighet mellom Tingene er Høvdingrådet, som utpekes og ledes av Merkesmannen.


Høvdingrådet består av:

- Merkesmannen (leder),

Velges på Tinget hvert 4 år, med anledning til gjenvalg.


- Stallaren (nestleder)

Utnevnes av Merkesmannen, etter samråd med resten av høvdingene


Andre høvdinger

Merkesmannen innsetter, i samråd med Stallaren, personer i Høvdingrådet for lengre eller kortere perioder, alt etter hvilke oppgaver som krever ansvar fra en høvding.


MØTER

Høvdingrådet skal holde møte minst fire ganger i året, og i tillegg når Merkesmannen, eller et flertall av høvdingene ønsker det.

Høvdingrådet er vedtaksdyktig når et flertall av høvdingene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller Merkesmannens stemme dobbelt.

Om noen i Høvdingrådet trekker seg, eller av andre grunner faller i fra, skal Merkesmannen ta ansvar for dennes oppgaver, og ha myndighet til, etter samråd med Høvdingrådet, å utnevne en erstatter.


§6  Høvdingrådets oppgaver

1. Lede foreningen

2. Godkjenne nye medlemmer og gjennomføre opptakseremoni for disse

3. Bestemme hvilke prosjekter foreningen skal engasjere seg i

4. Delegere ansvar i foreningsvirksomheten

5. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomien

6. Representere Olavs Menn utad


§7 Tinget (årsmøtet)

Tinget er Olavs Menns høyeste myndighet. Tinget holdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles av Høvdingrådet med 3 ukers varsel med melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på Tinget skal være sendt til Høvdingrådet senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til Tingsamlingen. Høvdingrådet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Tinget er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


§8 Ekstraordinært Ting

Ekstraordinære Ting holdes når Høvdingrådet bestemmer det, eller minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.


§9 Endring av vedtektene

Forslag til endringer av Olavs Menns vedtekter, må meldes inn til Høvdingrådet minst én måned før en Ting-samling. Da vil endringsforslaget komme med på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av Tingets stemmer, for å endre vedtektene.


§10 Oppløsning

Oppløsning av Olavs Menn kan bare behandles på Tinget. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 6 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall.

Ved oppløsning av organisasjonen skal høvdingrådet nedsette en gruppe som utarbeider et forslag til hvordan verdiene skal fordeles ut. Hovedregel bør  være at det som noen har bidratt med, skal tilbakeføres giveren. Andre verdier kan gis til sammenslutninger med lignende arbeid som Olavs Menn.